Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Małopolskie

« powrót

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ZLOKALIZOWANYCH W BĘDZINIE W BUDYNKACH: - KRAKOWSKA NR 16 (dla potrzeb co w sezonie grzewczym). - SIENKIEWICZA NR 31B (dla potrzeb co w sezonie grzewczym i cwu w sezonie i poza sezonem grzewczym). - SIENKIEWICZA NR 31C (dla potrzeb co w sezonie grzewczym i cwu w sezonie i poza sezonem grzewczym).

2011-11-30 09:45 

Termin składania ofert

Będzin woj. śląskie 

Lokalizacja

najniższa cena 

Kryteria oceny ofert

Dostawy 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. 

Zamawiający

9135100-5 

Kod CPV

2011-11-21 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., ul. Krakowska 16, 67-537 Będzin, woj. śląskie, , tel. 032 2674261, 2674262
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.bedzin.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm.samorządowej; Zarządzanie na zlecenie.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ZLOKALIZOWANYCH W BĘDZINIE W BUDYNKACH: - KRAKOWSKA NR 16 (dla potrzeb co w sezonie grzewczym). - SIENKIEWICZA NR 31B (dla potrzeb co w sezonie grzewczym i cwu w sezonie i poza sezonem grzewczym). - SIENKIEWICZA NR 31C (dla potrzeb co w sezonie grzewczym i cwu w sezonie i poza sezonem grzewczym).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Charakterystyka przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych: Krakowska 16 (budynek administracyjny Spółki) oraz do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 31B i 31C (budynki Sienkiewicza 31 B i 31 C usytuowane równolegle do siebie w bezpośrednim sąsiedztwie, Krakowska 16 - budynek oddalony od ww. budynków ~ 1 km). Zamówienie będzie realizowane cyklicznie na podstawie postanowień zawartych w treści umowy. 2. Wymagane parametry lekkiego oleju opałowego: wartość opałowa [MJ/kg] - n.m. 42,6; gęstość w 150 C [g/cm3] - n.w. 0,86; temperatura zapłonu [0C] - n.m. 62 temperatura płynięcia [0C] - n.w. -20; zawartość siarki wagowo [%] - n.w. 0,2; zawartość wody [mg/kg ] - n.w. 200; pozostałość po spopieleniu wagowo[%] - n.w. 0,01; lepkość kinematyczna w 200C [mm2/s] - n.w. 6,00; zawartość ciał stałych obcych [mg/kg] - n.w. 24; pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylowanej wagowo [%]- n.w. 0,3; Skład frakcyjny do temp. 2500C destyluje [%] - n.w. 65, do temp. 3500C destyluje [%] - n.w. 85; n.m. - nie mniej n.w. - nie więcej 3. Warunki realizacji dostawy: Realizacja dostawy autocysterną z układem pomiarowym, wg potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni: (uwzględniając zapas oleju w beczkach): KRAKOWSKA NR 16 - 1,00 ÷ 2,00 m3; SIENKIEWICZA NR 31 B - 3,00 ÷ 4,00 m3; SIENKIEWICZA NR 31 C - 1,00 ÷ 4,00 m3 po uprzednim zamówieniu przesłanym faksem (rozpoczęcie realizacji dostaw) i kolejnymi systematycznymi zamówieniami faksem. Jednorazowa dostawa oleju opałowego do kotłowni w ilości: 1,00 ÷ 10,00 m3. (powyższe uwarunkowane jest dostawą oleju opałowego do jednej kotłowni lub do trzech kotłowni równocześnie). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli jakości dostarczonego oleju opałowego. PLANOWANE ZAPOTRZEBOWANIE OLEJU OPAŁOWEGO W OKRESIE TRWANIA UMOWY ~ 60,00 m3 TERMINY: 1. Wymagany termin realizacji całego zamówienia: wg potrzeb Zamawiającego, od dnia zamówienia pierwszej dostawy zgłoszonej faksem w ramach podpisanej umowy obowiązującej od dnia 02.01.2012r. do 31.12.2012 r. 2. Wymagany termin jednorazowej dostawy: 48 godzin licząc od dnia zamówienia przesłanego faksem (pierwsze) i kolejnych, systematycznych zamówień przesłanych faksem. Termin dostawy, w ślad za zgłoszeniem zapotrzebowania, każdorazowo uzgadniany telefonicznie. 3. Dostawa oleju w dni robocze w godzinach 07:00 ÷ 15:00, w czwartki w godzinach 08:30 ÷ 16:30 (sobota w MZBM Sp. z o.o. w Będzinie jest dniem wolnym od pracy).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z Art.67, ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp, w sytuacji, gdy planowana ilość dostaw oleju opałowego okaże się niewystarczająca z uwagi na warunki atmosferyczne. Zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 9135100-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 1356908400

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wadium

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: 1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 89, poz. 625z późn. zm.). 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na druku lub wg druku stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga wykazania minimum 2-ch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku lub wg druku stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.5) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

  III.6) Inne dokumenty
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg. druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
  2. parafowane podpisem i opieczętowane pieczęcią Wykonawcy ogólne warunki umowne stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

  Przetarg nieograniczony

  IV.2) Kryteria oceny ofert

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) Zmiana umowy

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny wykonania zamówienia, w przypadku: a/ w przypadku zmiany ceny hurtowej 1m3 oleju opałowego (udokumentowana. cena zmienna) - bez konieczności zmiany umowy, b/ Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT i wymaga formy pisemnej (aneksu).

  IV.4) Informacje administracyjne

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.; 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-11-30, godzina: 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.; 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, pokój nr 16 - I piętro - Sekretariat

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Zmiany

  Zmiana z dnia 2012-10-17

  Ogłoszenie dotyczy: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ZLOKALIZOWANYCH W BĘDZINIE W BUDYNKACH: - KRAKOWSKA NR 16 (dla potrzeb co w sezonie grzewczym). - SIENKIEWICZA NR 31B (dla potrzeb co w sezonie grzewczym i cwu w sezonie i poza sezonem grzewczym). - SIENKIEWICZA NR 31C (dla potrzeb co w sezonie grzewczym i cwu w sezonie i poza sezonem grzewczym).

  Informacja o zmienianym ogłoszeniu: 387802 data 2011-11-21

  Sekcja I: Zamawiający

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

  Sekcja II: Zmiany w ogłoszeniu

  II. 1) Tekst, który nalezy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4)

  W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

  W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.